Thursday, March 3, 2011

Utsurona Kokoro

utsu mei ishimu kokoro
hiye nai itemi
kono kitsiimo
mata ieru nuke

konoma ma jibun hitori
dare moi na nai
kimo chiwa
mo o modho ra nai
 komo imo yagu sokumo
ime motsu taga kaside
kowa side hai idjitde
kiyo kuno kage hamade (kowa side…hoooo huuu)

yuru side nawai

me kokoro tada
todoku takeda
watashi no nozomi
ana taga
akira meru himade

konoma ma jibun hitori
guri dae na nai
mo o ni todo
ana tao ai sanai

ana side ji yu u

me kokoro tada
todo ku takeda
watashi no nozomi

No comments:

Post a Comment